Mine mærkesager – er du enig?

Hvordan udvælger man mærkesager, når man har meget på hjerte? 
Læs med nedenfor, og er det noget du mangler at få svar på, så kontakt mig. Jeg favner bredt, og har som medlem af økonomiudvalget indsigt i de fleste af Furesøs udfordringer. Nedenfor er fem områder valgt ud. Kontakt mig hvis du vil høre mere, eller find et komplet valgprogram på Furesø Radikale Venstres website – eller find mine svar på de mange kandidattests
Mit regionspolitiske fokus fremgår også nedenfor. God læselyst!
1. Rigt, mangfoldigt kultur- og fritidsliv i Furesø

Et godt sted at bo, kræver et rigt kultur- og fritidsliv. Det skal understøttes og gødes. Vi skal bevare og udvikle vores to kulturhuse. Kulturen skal have lov til at vokse nedefra, og udfolde sig. Vi har et rigt idræts- og foreningsmiljø i Furesø. Det skal vi værne om, udvikle faciliteterne og støtte de frivillige i deres arbejde. I sidste valgperiode har vi opgraderet kunstgræsbaner og gjort dem miljømæssigt forsvarlige. Men andre faciliteter trænger – et eksempel er omklædnings- og klubfaciliteter ved Furesøbad, hvor søsportsklubberne holder til.

I den næste valgperiode vil jeg også arbejde for at vi bliver bedre til at anerkende sammenhængen mellem kultur og mental sundhed – og idræt og fysisk sundhed. Vi skal også have de sidste borgere med i det aktive fritidsliv og give en hjælpende hånd hertil. Kulturvitaminer og sport på tværs kan være et middel. 

Musik må gerne fylde mere – især for børn og unge. 

Og så skal vores skulpturpark og museumstilbud formidles endnu bedre – og skulpturene vedligeholdes.  

Måske skal vi have en forenings- eller kulturfestival?

2. Stærkt og frit skole- og ungeliv i Furesø

Jeg vil have de bedste rammer for børns skoleliv i Furesø. Med uddannede lærere, to-lærertimer og daglig opmærksomhed i øjenhøjde. Talenter skal stimuleres – og negativ social arv skal brydes. Vi skal stole mere på lærerne – som vi gjorde engang. Ud med tests – ind med leg og plads til et fritidsliv efter skoletid.

 

I denne valgperiode, har vi bla. arbejdet for at øge bevillingerne til to-lærertimer, nedsætte dokumentationskrav i kvalitetsrapporter og renovere og ombygge skolerne så de er tidssvarende til dagens – og morgendagens – pædagogik. Der er stadig et stykke arbejde at gøre.

 

Vi har også afholdt skolebyrådsdag for 8. klassetrin, hvor de debatterer og prioriterer 100.000 kr. til projekter der fremmer FNs verdensmål. Ægte penge og demokratisk dannelse. 

 

Vores yngste borgere skal sikres plads i store eller små institutioner – eller dagpleje, om forældrene foretrækker det.  De skal mødes af uddannede voksne- og der skal være nok af dem. Det er en stigende udfordring at tiltrække personale og det kræver at Furesøs institutioner er attraktive som arbejdspladser, ledes godt og ledes lokalt.

Efter skoletid….
Furesøs unge mellem 13-25 har krav på et godt og trygt ungdomsliv med gode muligheder for fritids- og foreningsliv. Vi skal have ungdomsboliger, ungdomsuddannelser og en ungecafé drevet af de unge selv. Vi vil arbejde for bedre infrastruktur, så det bliver nemmere at komme til og fra Furesø til uddannelse, job og byture. Vi tror på at der kan skabes et fantastisk ungemiljø omkring Galaksen og Værløse S-station sammen med de unge.

Og så er det på tide at gøre alvor af at få etableret en offentlig ungdomsuddannelse – STX, HTX, EUX eller andet – i Kommunen. De 800 der pendler ud af kommunen hver dag skal have et lokalt alternativ.  I 2018 blev vi kåret til Årets Ungekommune – det forpligter. 

3. Sund aldring - og hænder nok i seniorlivet

Jeg ønsker, at det er muligt at ældes med både humør og værdighed – at vi understøtter valgmulighederne, så den enkelte får størst mulig livskvalitet – også når der bliver brug for hjælp udefra. Vi vil have et friplejehjem til kommunen og sikre at der er plejeboliger nok. Der må ikke gå ideologi i den snak – men sikre det frie valg. Trýghedsboliger og seniorbofællesskaber skal vi måske også have flere af.  

Vi skal sikre den gode overgang fra hospital/primærsektor til kommune og efterbehandling/rehabilitering og pleje. De helbredsbegivenheder som man kommer ud for som ældre borger kalder på en værdig indsats og overgang.

Ensomhed er en udfordring, også for ældre borgere. Vi har pårørendegrupper, senior-tilbud i vores foreningsliv og skal måske blive bedre til at være opsøgende ift ensomhed. Corona har vist os, hvad ensomhed gør ved os, men også at der er fællesskaber, hvis man rækker ud – og fællesskabet rækker ind.

4. Foden på klimaspeederen - 110% Grøn

Jeg vil værne og fremme om vores natur og biodiversitet i Furesø. Fri natur er ikke ”pæn” og dresseret. Skønheden findes i, at naturen er vild og mangfoldig og bidrager til liv. Vild med vilje skal fortsætte, og vi skal hjælpe borgerne med at tænke vildt – også på egen matrikel. Men biodiversitet alene gør det ikke.

Grøn omstilling er meget mere end det – vi skal have foden på klima-speederen.

Vi skal gå foran i klimakampen. Furesø skal blive 110% CO2-neutral, og det kræver både borgere, erhvervsliv og kommune i et samarbejde. Vi skal turde vise vejen med grønne, bæredygtige, ambitiøse og fornuftige løsninger. Fjernvarme skal gøres til en mulighed i hovedparten af kommunen. Solceller og anden grøn energiforsyning er et must på kommunale ejendomme. Og bæredygtighedskravene, ved nybyg og renovering skal være høje. Regnsvand bør holdes på egen grund og mest muligt byggemateriale genanvendes.

Vi ønsker, at kommunen er 110% CO2-neutral i 2030 og vil fortsat arbejde for at der kommer flere el-biler og ladestandere til kommunen. De sidste af kommunens biler skal over på el, og vi skal sikre emmissionsfrie busser hurtigst muligt ved at stille krav til Movia.  

5. Stærke erhvervspartnerskaber

Vi vil sikre bæredygtig erhvervsudvikling og innovationssamarbejde med lokale erhvervsvirksomheder. Vi har en erhvervsstruktur med mange selvstændige entrepreneurs og solopreneurs, og mange der kan arbejde hjemmefra. Vi har mange mikro-virksomheder indenfor fx IT, rådgivning og service. Vi skal sikre en erhvervsservice, der tager højde for Furesøs særpræg.

Vi skal være en attraktiv erhvervskommune – gerne den mest attraktive i Nordsjælland, men vigtigst er det, at vi scorer højt på relevante parametre som feks. byggesagsbehandlingstider, match af arbejdskraft gennem et opsøgende jobcenter, infrastruktur mm.

Vi skal også værne om vores detailhandel, for lokal handl er bæredygtig handel. 

Lokale arbejdspladser kan skabes – der er endda potentiale for en film- og medieby med uddannelser og jobs mm. Lad os gå i partnerskab om den udvikling. 

Endelig skal kommunen blive bedre til grønne indkøb. Hvor produktlevetid og minimal transport tillægges større værdi end i dag og lokale leverandører tilgodeses, når de er konkurrencedygtige på pris og kvalitet. 

Regionspolitiske mærkesager

Regionsrådet i Region Hovedstaden har ansvar for sundhed, regional udvikling og trafik. Radikale Venstre ønsker stærke regioner med stærke handlemuligheder, en innovativ og bæredygtig region og et nærværende og kompetent sundhedsvæsen, der er rustet til at klare fremtidens udfordringer. Med eller uden pandemier. 

 

Som kommunalpolitiker vil jeg have fokus på at sikre bedre overgange fra sygehus til kommune ift visitering og genoptræning/rehabilitering. Herudover vil jeg arbejde for en grøn, emissionsfri busbetjening i hele regionen og et forbedret offentligt-privat samarbejde om sundhed og velfærdsteknologi. Endelig er det tvingende nødvendigt at vi sætter bedre ind ift børn & unges mentale helbred. Både med forebyggelse og en nem visitering til psykologhjælp og også flere midler i psykiatrien generelt.

 

Jeg vil selvfølgelig også have fokus på Furesøs udfordringer rift Ring 4 og en mulig BRT-løsning som dog ikke må etableres uden passende støjsikring.

 

Overordnet har vi 3 radikale retninger til at sikre sundhedsvæsenet fremadrettet:

 

Start tidligere! 

Færre skal rammes af kroniske sygdomme  –  ret op på den sociale ulighed.

Skab sammenhæng! 

Sundhedstilbud skal indrettes efter brugerne, ikke omvendt.

Sikre personale! 

Der er brug for en langsigtet strategi for at sikre personale til fremtidens velfærd

 

Vi har 2 radikale visioner for, hvordan Region Hovedstaden skal drives:

En Innovativ Region 

Vi ser øget forskning og plads til nytænkning som en væsentlig drivkraft for at udvikle Regionen. Vi vil udnytte de nyeste teknologier, skabe partnerskaber gode forhold for forskere.

En Bæredygtig Region 

Regionen skal arbejde for at indfri FN’s 17 verdensmål ved at tage ansvar for at bekæmpe klimaforandringer og sikre bæredygtige udviklings-, forbrugs- og produktionsmønstre.